Posted on

Anunt desfasurare concurs

Categories Posturi vacante

Anunt desfasurare proba scrisa a concursului pentru ocuparea a 6 posturi vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical generalist, 8 postrui vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical si un post vacant pe perioada nedeterminata de asistent medical de nutritie si dietetica.

Anunt desfasurare concurs

Posted on

Lista candidatiilor care vor desfasura proba scrisa

Categories Posturi vacante

Lista candidatiilor care vor desfasura proba scrisa pentru ocuparea a 6 posturi vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical generalist, 8 postrui vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical si un post vacant pe perioada nedeterminata de asistent medical de nutritie si dietetica.

Tabel concurenti

Posted on

Anunt anulare concurs

Categories Posturi vacante

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean Mureș anulează concursul pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică ce urma să fie organizat în luna martie 2014, ca urmare a noilor reglementări din Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Posted on

Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical

Categories Posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează în perioada 25.03.2014- 31.03.2014 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

6 posturi de asistent medical generalist în cadrul următoarelor secţii:

 –  1 post la Secţia A.T.I.

–  1 post la Secţia Clinică Boli Infecţioase II

–  2 posturi la Secţia Neonatologie

–  1 post la Secţia Neuropsihiatrie Pediatrică

–  1 post la Bloc Operator Ortopedie-Traumatologie

                8 posturi  de asistent medical la diferite secţii / compartimente/ laboratoare/ cabinete ambulatorii ale spitalului

                1 post vacant de asistent medical de nutriţie şi dietetică la Bloc Alimentar

Metodologia privind procedura de desfăşurare a concursului, tematica, precum şi bibliografia pentru concurs sunt afişate mai jos şi la sediul insituţiei, relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S.

Relatii la telefon: 0771-786265

Fisa post asistent med

Fisa post asistent nutritie diet

Formular inscriere AM

Formular inscriere As. Nutritie

Metodo AS MED 2014

Tematica asistent medical 2014

Tematica asistent medical generalist 2014

Tematica asistent medical nutritie si dietetica 2014

Posted on

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante pe perioada nedeterminata de infirmiera

Categories Posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează în perioada 26.03.2014- 01.04.2014 concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante pe perioadă nedeterminată de infirmieră în cadrul următoarelor secţii:

–  1 post la Secţia A.T.I.

–  1 post la Secţia Clinică Medicină Internă

–  1 post la Secţia Clinică Obstetrică – Ginecologie

Metodologia privind procedura de desfăşurare a concursului, tematica, precum şi bibliografia pentru concurs sunt afişate mai jos şi la sediul insituţiei, relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S.

Relatii la telefon: 0771-786265

Fisa post infirmiera

Formular inscriere

Metodo INFIRMIERA 2014

Tematica infirmiera 2014

Posted on

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante pe perioada nedeterminata de ingrijitoare de curatenie

Categories Posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează în perioada 27.03.2014- 02.04.2014 concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare de curăţenie în cadrul următoarelor secţii:

–  1 post la Secţia Clinică Obstetrică-Ginecologie

–  1 post la Secţia Clinică Oncologie Medicală

Metodologia privind procedura de desfăşurare a concursului, tematica, precum şi bibliografia pentru concurs sunt afişate pe site-ul unităţii www.spitaljudeteanmures.ro şi la sediul insituţiei, relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S.

Relatii la telefon: 0771-786265

Fisa post ingrijitoare

Formular inscriere

Metodo INGRIJITOARE 2014

Tematica ingrijitoare de curatenie 2014

Posted on

Spitalul Clinic Judeţean Mureş – prin Consiliul de Administraţie, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică, la Spitalul Clinic Judeţean Mureş

Categories Posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean Mureş – prin Consiliul de Administraţie, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager  – persoană fizică, la Spitalul Clinic Judeţean Mureş.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Mureş din P-ţa Victoriei, nr.1, sala mică de şedinţe, etajul I, având următorul calendar de desfăşurare:

 • 03 – 10.03. 2014 – înscrierea candidaţilor la concurs;
 • 14.03.2014, ora 08,00 –  verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la

Concurs (selecţia dosarelor);

 • 14.03.2014, ora 11,00 – afişarea rezultatului verificării dosarelor de înscriere;
 • 19 03.2014, ora 12,00 – proba scrisă
 • 19.03.2014, ora 16,00 – afişare rezultate la proba scrisă
 • 21.03.2014, ora 16,00 – depunerea proiectului de management
 • 24.03.2014, ora 12, 00 – proba de susţinere a proiectului de management
 • 25.03.2014 – afişarea rezultatelor finale;

Criteriile de selecţie constau în:

1. Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie;

2. Susţinerea probelor de evaluare constând din:

a) proba scrisa, un test-grila de verificare a cunostintelor (din bibliografia dată);

b) proba de susţinere a proiectului de management (întocmit după o temă – cadru din cele prestabilite) care cuprinde şi un interviu în scopul aprecierii abilităţilor candidatului de îndeplinire a atributţilor functiei de manager.

Nota minima de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7 (şapte) iar clasificarea finală a candidaţilor care au promovat toate probele de evaluare, este condiţionată de obţinerea mediei finale de cel puţin 8 (opt).

Înscrierile se fac în perioada 03 martie – 10.martie 2014, la sediul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, situat în municipiul  Tîrgu Mureş, str. Bernady Gyorgy, nr.6,  între orele 08,00-16,00.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) cererea de inscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;

d) copia legalizată a documentelor:

 • care atestă absolvirea cursului de perfecţionare în ,, Management spitalicesc“ organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti în perioada 2006-2009, respectiv de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, începând cu anul 2010, pentru care se va prezenta copia certificatului de absolvire

sau

 • care atestă absolvirea cursurilor sau programele de perfecţionare efectuate pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Sănătate publică şi management sanitar ori a atestatului de studii complementare în Managementul serviciilor de sănătate pentru care se va prezenta copia certificatului de medic specialist respectiv a atestatului de studii complementare

sau

 • copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) documente care să ateste calitatea de cadru didactic universitar medical sau copie legalizată a certificatului de medic primar;

f) curriculum vitae;

g) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

h) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată “in conformitate cu originalul” de către conducerea unităii;

i) cazierul judiciar;

j) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic (pentru aceasta din urmă fiind necesar certificat medical eliberat de un specialist psihiatru);

k) declaratia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

l) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

m) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

n) proiectul de management realizat de candidat;

o) mandatul poştal de plată a taxei de participare la concurs în valoare de 800 lei achitată în contul Spitalului Clinic Judeţean Mureş / chitanţa de plată a acestei sume la casieria unităţii sanitare, după caz.

Taxa de participare la concurs este de 800 lei şi se va achita în contul Spitalului Clinic Judeţean Mureş: RO22TREZ4765041XXX009043 – Trezoreria Tîrgu Mureş.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, temele-cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs sunt publicate mai jos.

Anunt concurs manager

Regulament concurs

Bibliografie manager spital

Teme cadru proiect management

 

Program de vizită
Marti: 
15:00 – 17:00
Joi: 
15:00 – 17:00
Sambata: 
15:00 – 17:00
Duminica: 
15:00 – 17:00
Contact rapid

Adrese Utile
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com