Posted on

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante pe perioada nedeterminata de infirmiera

Categories Posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează în perioada 26.03.2014- 01.04.2014 concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante pe perioadă nedeterminată de infirmieră în cadrul următoarelor secţii:

–  1 post la Secţia A.T.I.

–  1 post la Secţia Clinică Medicină Internă

–  1 post la Secţia Clinică Obstetrică – Ginecologie

Metodologia privind procedura de desfăşurare a concursului, tematica, precum şi bibliografia pentru concurs sunt afişate mai jos şi la sediul insituţiei, relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S.

Relatii la telefon: 0771-786265

Fisa post infirmiera

Formular inscriere

Metodo INFIRMIERA 2014

Tematica infirmiera 2014

Posted on

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante pe perioada nedeterminata de ingrijitoare de curatenie

Categories Posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează în perioada 27.03.2014- 02.04.2014 concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare de curăţenie în cadrul următoarelor secţii:

–  1 post la Secţia Clinică Obstetrică-Ginecologie

–  1 post la Secţia Clinică Oncologie Medicală

Metodologia privind procedura de desfăşurare a concursului, tematica, precum şi bibliografia pentru concurs sunt afişate pe site-ul unităţii www.spitaljudeteanmures.ro şi la sediul insituţiei, relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S.

Relatii la telefon: 0771-786265

Fisa post ingrijitoare

Formular inscriere

Metodo INGRIJITOARE 2014

Tematica ingrijitoare de curatenie 2014

Posted on

Spitalul Clinic Judeţean Mureş – prin Consiliul de Administraţie, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică, la Spitalul Clinic Judeţean Mureş

Categories Posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean Mureş – prin Consiliul de Administraţie, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager  – persoană fizică, la Spitalul Clinic Judeţean Mureş.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Mureş din P-ţa Victoriei, nr.1, sala mică de şedinţe, etajul I, având următorul calendar de desfăşurare:

 • 03 – 10.03. 2014 – înscrierea candidaţilor la concurs;
 • 14.03.2014, ora 08,00 –  verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la

Concurs (selecţia dosarelor);

 • 14.03.2014, ora 11,00 – afişarea rezultatului verificării dosarelor de înscriere;
 • 19 03.2014, ora 12,00 – proba scrisă
 • 19.03.2014, ora 16,00 – afişare rezultate la proba scrisă
 • 21.03.2014, ora 16,00 – depunerea proiectului de management
 • 24.03.2014, ora 12, 00 – proba de susţinere a proiectului de management
 • 25.03.2014 – afişarea rezultatelor finale;

Criteriile de selecţie constau în:

1. Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie;

2. Susţinerea probelor de evaluare constând din:

a) proba scrisa, un test-grila de verificare a cunostintelor (din bibliografia dată);

b) proba de susţinere a proiectului de management (întocmit după o temă – cadru din cele prestabilite) care cuprinde şi un interviu în scopul aprecierii abilităţilor candidatului de îndeplinire a atributţilor functiei de manager.

Nota minima de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7 (şapte) iar clasificarea finală a candidaţilor care au promovat toate probele de evaluare, este condiţionată de obţinerea mediei finale de cel puţin 8 (opt).

Înscrierile se fac în perioada 03 martie – 10.martie 2014, la sediul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, situat în municipiul  Tîrgu Mureş, str. Bernady Gyorgy, nr.6,  între orele 08,00-16,00.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) cererea de inscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;

d) copia legalizată a documentelor:

 • care atestă absolvirea cursului de perfecţionare în ,, Management spitalicesc“ organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti în perioada 2006-2009, respectiv de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, începând cu anul 2010, pentru care se va prezenta copia certificatului de absolvire

sau

 • care atestă absolvirea cursurilor sau programele de perfecţionare efectuate pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Sănătate publică şi management sanitar ori a atestatului de studii complementare în Managementul serviciilor de sănătate pentru care se va prezenta copia certificatului de medic specialist respectiv a atestatului de studii complementare

sau

 • copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) documente care să ateste calitatea de cadru didactic universitar medical sau copie legalizată a certificatului de medic primar;

f) curriculum vitae;

g) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

h) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată “in conformitate cu originalul” de către conducerea unităii;

i) cazierul judiciar;

j) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic (pentru aceasta din urmă fiind necesar certificat medical eliberat de un specialist psihiatru);

k) declaratia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

l) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

m) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

n) proiectul de management realizat de candidat;

o) mandatul poştal de plată a taxei de participare la concurs în valoare de 800 lei achitată în contul Spitalului Clinic Judeţean Mureş / chitanţa de plată a acestei sume la casieria unităţii sanitare, după caz.

Taxa de participare la concurs este de 800 lei şi se va achita în contul Spitalului Clinic Judeţean Mureş: RO22TREZ4765041XXX009043 – Trezoreria Tîrgu Mureş.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, temele-cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs sunt publicate mai jos.

Anunt concurs manager

Regulament concurs

Bibliografie manager spital

Teme cadru proiect management

 

Program de vizită
Marti: 
15:00 – 17:00
Joi: 
15:00 – 17:00
Sambata: 
15:00 – 17:00
Duminica: 
15:00 – 17:00
Contact rapid

Adrese Utile
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com