Concurs pentru ocuparea posturilor de șef serviciu, inginer și șofer

Spitalul Clinic Judeţean Mureş cu sediul în Târgu Mureș, strada Bernady Gyorgy nr.6 organizează, în conformitate cu prevederile HGR.nr.1336/2022 în perioada 08.02.2023 – 08.03.2023, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână):

Serviciul R.U.N.O.S.

 • șef serviciu  – 1 post

Birou tehnic 

 • inginer debutant –  1 post
 • inginer debutant – 1 post

Serviciul administrativ

 • șofer I  – 1 post

Condiții generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Pentru postul de șef serviciu la Serviciul R.U.N.O.S.
  • Diplomă de licență în științe juridice
  • Minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor
 •  Pentru postul de inginer debutant la Birou tehnic
  • Diplomă de licență -inginer în domeniul construcții/instalații electrice sanitare
  • Nu necesită vechime în specialitate
 • Pentru postul de inginer debutant la Birou tehnic
  • Diplomă de licență în specialitatea inginerie medicală/inginerie electrică
  • Nu necesită vechime în specialitate
 • Pentru postul de șofer I la Serviciul administrativ
  • Permis de conducere pentru categoriile B, C, E
  • Vechime minim 3 ani în activitate ca șofer

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 08.02.2023 – 21.02.2023  – depunerea documentelor în vederea întocmirii dosarului de concurs,
 • 22.02.2023 – selecție dosare,
 • 22.02.2023 , ora 1530 – afișare rezultate selecție dosare,
 • 23.02.2023, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 24.02.2023 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 28.02.2023, ora 1000 proba scrisă,                                                           
 • 28.02.2023, ora 1530 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 01.03.2023, ora 1530 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,                          
 • 02.03.2023 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 03.03.2023, ora 1000   – interviul,
 • 03.03.2023, ora 1530 – afișare rezultate interviu,
 • până în 06.03.2023, ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele  interviului,
 • 07.03.2023   – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 08.03.2023   – afișarea rezultatelor finale

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul comisiei de concurs (Tg.-Mureş, Str.Bernády György nr.6, Serviciul R.U.N.O.S., camera 10,  în perioada 08.02.2023 – 21.02.2023, între orele 800 – 1530

Documente solicitate în vederea întocmirii dosarului de concurs:

 1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific ale postului;
 5. Copia carnetulului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să  ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificat de cazier judiciar sau , după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medical de familie sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării  primei probe a concursului.

 Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4 și 5 se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu menșiunea ,, conform cu originalul,, de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, telefon 0771-786265/0365-882572.

 

MANAGER,
Dr.Ovidiu Gîrbovan