Modalitatea de desfășurare, tematica și bibliografia pentru examenele de promovare debutanti

ANUNȚ IMPORTANT!

Modalitatea de desfășurare, tematica și bibliografia pentru examenele de promovare debutanti din cadrul SCJM

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 28 februarie 2023 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de asistent medical debutant la:

 • Secția Clinică Chirurgie Generală
 • Secția Clinică Oftalmologie
 • Îngrijiri la domiciliu
 • Bloc Operator I – Chirurgie
 • Laborator radioterapie
 • Condiții de promovare :
  • minim 6 luni vechime în specialitate

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 28 februarie 2023 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de registrator medical debutant la:

 • Laborator Radioterapie
 • Condiții de promovare :
  • minim 6 luni vechime în activitate

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 28 februarie 2023 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de infirmier debutant la:

 • Bloc Operator III Oftalmologie
 • Bloc Operator V Urologie
 • Bloc Operator I – Chirurgie
 • Secția Clinică Gastroenterologie
 • Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie
 • Secția Clinică Oftalmologie
 • Secția Clinică Psihiatrie II – Acuți
 • Compartiment Clinic Medicina Muncii
 • Condiții de promovare :
  • minim 6 luni vechime în activitate

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 28 februarie 2023 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui de fizician debutant la:

 • Laborator Radioterapie
 • Condiții de promovare :
  • minim 6 luni vechime în specialitate în sectorul sanitar.

Metodologie

În conformitate cu :

 • Prevederile art.69-89 din HGR nr.1336/08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • Prevederile art.26 alin.(1),(2),(3) și (4) și prevederile Lit.L art.4 alin.(1)din Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
 • OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unități sanitare publice din sectorul sanitar.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 28.02.2023 începând de la ora 900 examen de  promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de asistent medical debutant la: Secția Clinică Chirurgie Generală, Secția Clinică Oftalmologie, Îngrijiri la domiciliu, Bloc Operator I – Chirurgie, Laborator Radioterapie.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 28.02.2023 începând de la ora 900 examen de  promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de registrator medical debutant la: Laborator Radioterapie.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 28.02.2023 începând de la ora 900 examen de  promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de infirmier debutant la: Bloc Operator III Oftalmologie, Bloc Operator V Urologie, Bloc Operator I- Chirurgie, Secția Clinică Gastroenterologie, Secția Pneumologie, Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie, Secfția Clinică Oftalmologie, Secția Clinică Psihiatrie II-Acuți, Compartiemnt Clinic Medicina Muncii.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 28.02.2023 începând de la ora 900 examen de  promovare în grad profesional imediat superior celui de fizician debutant la: Laborator radioterapie.

Examenul de promovare se desfăşoară în data de 28.02.2023, în cadrul secției/serviciului/compartimentului/cabinetului menționate mai sus.

Perosanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară.

Comisia de examinare desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte, cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar, cu respectarea prevederilor art. 21-27 din HGR nr.1336/08.11.2022 .

Comisia de soluționare a contestațiilor desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată  din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar , cu respectarea prevederilor art. 21-27 din HGR nr.1336/08.11.2022.

Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

Examenul de promovare organizat la sfârșitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcție de debutant constă în susținerea unui interviu, față în față sau online, după caz, care are la bază evaluarea raportului salariatului debutant.

Raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de către salariatul debutant, întocmit de șeful ierarhic superior, se ia în calcul la finalizarea examenului de promovare al salariatului debutant, ponderea acestuia în nota finală a examenului de promovare fiind stabilită de comisia de examinare.

Comisia de examinare întocmește un proces verbal în care sunt consemnate întrebările puse candidatului, precum și răspunsurile acestuia, proces verbal care este asumat de candidaț și de membrii comisiei prin semnătură.

Interviul este notat de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul individual de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul unității precum și pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua interviul pe baza procesului- verbal întocmit de comisia de examinare, iar rezultatele finale se comunică în scris salariatului debutant în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

MANAGER,
Dr. Ovidiu Gîrbovan