Modalitatea de desfășurare, tematica și bibliografia pentru examenele de promovare

Modalitatea de desfășurare, tematica și bibliografia pentru examenele de promovare din cadrul SCJM

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 28 februarie 2023 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui de psiholog practicant la:

 • Secția Clinică Oncologie Medicală
 • Condiții de promovare :
  • minim 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar.

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 28 februarie 2023 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui de economist I la:

 • Serviciul financiar-contabilitate
 • Serviciul Transport, administrativ, tehnic
 • Condiții de promovare :
  • minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 28 februarie 2023 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui de referent de specialitate II la:

 • Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate
 • Condiții de promovare :
  • minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 28 februarie 2023 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui de referent de specialitate III la:

 • Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate
 • Condiții de promovare :
  • minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 28 februarie 2023 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celui de electrician IV, instalator sanitar IV, fochist IV la:

 • Formația de muncitori I
 • Formația de muncitori II
 • Condiții de promovare :
  • minim 3 ani vechime în meserie

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 28 februarie 2023 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celui de bucătar III la:

 • Bloc Alimentar
 • Condiții de promovare :
  • minim 6 ani vechime în meserie

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 28 februarie 2023 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celui de bucătar IV la:

 • Bloc Alimentar
 • Condiții de promovare :
  • minim 3 ani vechime în meserie

Metodologie

În conformitate cu :

 • Prevederile art.69-89 din HGR nr.1336/08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • Prevederile art.26 alin.(1),(2),(3) și (4) și prevederile Lit.L art.4 alin.(1)din Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
 • OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unități sanitare publice din sectorul sanitar.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 28.02.2023 începând de la ora 900 examen de  promovare în grad profesional imediat superior celui de psiholog practicant la: Secția Clinică Oncologie Medicală.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 28.02.2023 începând de la ora 900 examen de  promovare în grad profesional imediat superior celui de economist I la: Serviciul financiar-contabilitate și Serviciul transport, administrativ, tehnic.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 28.02.2023 începând de la ora 900 examen de  promovare în grad profesional imediat superior celui de referent de specialitate II și referent de specialitte III la: Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 28.02.2023 începând de la ora 900 examen de  promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de electrician IV, instalator sanitar IV și fochist IV la: Formați de muncitori I și Formația de muncitori II.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 28.02.2023 începând de la ora 900 examen de  promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de bucătar III și bucătar IV  la: Bloc Alimentar.

Examenul de promovare  se desfăşoară  în data de 28.02.2023, în cadrul secției/ serviciului/ compartimentului/ cabinetului menționate mai sus.

Examenul de promovare în treaptă  profesională sau în grad profesional constă în susţinerea unei probe scrise.

Pentru a participa la examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară sau în grad profesional imediat superior, candidatul trebuie să îndeplinească condiţia de vechime în specialitate prevăzută de OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

Comisia de examinare desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte, cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar, cu respectarea prevederilor art. 19-27 din HGR nr.1336/08.11.2022 .

Comisia de soluționare a contestațiilor desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată  din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar , cu respectarea prevederilor art. 19-27 din HGR nr.1336/08.11.2022.

Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

 Pe baza propunerilor fiecărui membru al comisiei de concurs, în ziua în care se desfășoară proba scrisă, comisia întocmește două variante de subiecte care constau ulterior în redactarea unei lucrări.

 La locul, data și ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare, pune la dispoziția candidatului subiectele stabilite.

Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului de promovare se stabilește de comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore.

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii :

 • Cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;
 • Abilități de comunicare ;
 • Capacitate de sinteză ;
 • Complexitate, inițiativă, creativitate.

Ponderea din nota finală a fiecărui criteriu este stabilită de comisia de examinare.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul unității precum și pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afișează la sediul unității în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

MANAGER,
Dr. Ovidiu Gîrbovan