Concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ

În conformitate cu:

Prevederile art.176-177 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Ordinul ministrului sănătății nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății,

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică la Spitalul Clinic Județean Mureș, aprobat prin Dispoziția nr.78/13.03.2024, modificată prin Dispoziția nr.89/2024 a Președintelui Consiliului Județean Mureș,

Organizează concurs pentru ocuparea funcției de Manager-persoană fizică la Spitalul Clinic Județean Mureș.

Concursul pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică la Spitalul Clinic Județean Mureș va avea loc la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernady Gyorgy,  nr.6,Târgu Mureș, județul Mureș, în perioada  07.05.2024 -17.05.2024, desfăşurându-se în două etape:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, care va avea loc în data de 07.05.2024, ca etapă eliminatorie;
 • Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul spitalului pe baza temelor cadru prestabilite, în data de 15.05.2024, începând cu ora 1000.

Calendarul de desfăşurare a concursului este următorul;

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs07.05.2024, ora 12,00
Verificarea dosarelor 07.05.2024, ora 14,00
Afişarea rezultatului verificării dosarelor07.05.2024, până la ora 15,00
Afişarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management depuse de candidaţii declaraţi admişi în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscrierepână la data de 09.05.2024, ora 13,00
Termen de depunerea contestaţiilor privind rezultatul verificării dosarelorpână la data de 08.05.2024, ora 15,00
Termen de soluționare a  contestaţiilor privind verificarea dosarelorpână la data de 09.05.2024, ora 15,00
Susţinerea publică a proiectelor de management15.05.2024, ora 10,00
Afişarea rezultatului probei de susţinere a proiectului de management15.05.2024, ora 15,00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere a proiectului de managementpână la data de 16.05.2024, ora 15,00
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor privind proba de susţinere a proiectului de management și afișarea rezultatului final17.05.2024, ora 15,00

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • cunosc limba română scris şi vorbit;
 • sunt absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau economice;
 • au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au îndeplinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
 • Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernady Gyorgy,  nr.6, Târgu Mureș, județul Mureș, la Serviciul R.U.N.O.S. până la data de 07.05.2024, ora 1200.
 • Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente :
 • cererea de înscriere la concurs în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d)copia certificată pentru conformitate a diplomei de masterat în medicină, științe juridice sau economice, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 22.04.2024, începând cu ora 10.00 sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management.

Mass-media precum și orice persoană interesată poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management. În acest sens, persoanele interesate şi mass-media vor transmite până la data de 10.05.2024, ora 12.00 pe adresa de e-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro solicitările de participare, cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătură cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate precum şi a mass-mediei se face după confirmarea solicitării de participare, de către comisia de concurs. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, urmând a fi adaptată la problemele Spitalului Clinic Județean Mureș:

 • Planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 • Siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 • Managementul calităţii serviciilor medicale;
 • Managementul resurselor umane;
 • Performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către fiecare candidat şi se dezvoltă într-un volum de maxim 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Structura proiectului de management

 1.    Descrierea situaţiei actuale a Spitalului Clinic Județean Mureș
 2.    Analiza SWOT a Spitalului Clinic Județean Mureș (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
 3.    Identificarea problemelor critice
 4.    Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute
 5.  Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/ problemele prioritare identificate, astfel:
  • Scop
  • Obiective
  • Activităţi
   • definire
   • încadrare în timp – grafic Gantt
   • resurse necesare – umane, material, financiare
   • responsabilităţi
  • Rezultate aşteptate
  • Indicatori – evaluare, monitorizare
  • Cunoaşterea legislaţiei relevante

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernady Gyorgy,  nr. 6, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș – serviciul R.U.N.O.S, telefon 0365 – 882.572.

Președintele Consiliului de Administrație

Genica Nemeș – Președinte al comisiei de concurs