Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de portari, la Formația Pază – Serviciul transport, administrativ, tehnic

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de portari la Formația Pază – Serviciul transport, administrativ, tehnic

din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Condiții generale de participare la concurs

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs

 • Diploma de absolvire a școlii generale;
 • Atestat de pază/Securitate sau dovada că este în curs de obținere a atestatului;
 • Nu necesită vechime în activitate.

Calendarul de desfășurare a concursului

 • 18.06.2024 – 02.07.2024   – depunerea documentelor în vederea întocmirii dosarului de concurs,
 • 04.07.2024   – selecție dosare,
 • 04.07.2024, ora 1530   – afișare rezultate selecție dosare,
 • 05.07.2024, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 08.07.2024  – afișarea rezultatelor soluționării  contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 10.07.2024, ora 1000  – proba scrisă,                                        
 • 10.07.2024, ora 1530  – afișare rezultate la proba scrisă,
 • 11.07.2024, până la ora 1530    – depunerea contestațiilor la proba scrisă,                          
 • 12.07.2024 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 15.07.2024, ora 1000   interviul,
 • 15.07.2024, ora 1530  – afișare rezultate interviu,
 • 16.07.2024, până la ora 1530   – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
 • 17.07.2024  – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 19.07.2024afișarea rezultatelor finale.

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul comisiei de concurs (Tg.-Mureş, Str.Bernády György nr.6, Serviciul R.U.N.O.S., camera 10, în perioada 18.06.2024 – 02.07.2024, între orele   1230 – 1530

Documente solicitate în vederea întocmirii dosarului de concurs

 • Formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,după caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific ale postului ;
 • Copia carnetulului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • Certificat de cazier judiciar sau , după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medical de familie sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni
 • prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • Copia atestatulului de pază/securitate sau dovada că atestatul este în curs de obținere;
 • Curriculum vitae, model comun european;
 • dovada achitării taxei de înscriere de 50 RON.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4 și 5 se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea, conform cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernády György nr. 6, telefon 0771-786265; 0365-882572.