Informatii coplata

Informatii coplata

Investigatii si tratamente pentru care se percepe coplata

Spitalul încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii  in valoare de 10 lei pentru serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. Excepţie fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în  secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitaliceşti pentru internările

obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal şi serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa medico-chirurgicală.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicată,cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri,conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 D la Ordinul 397/836/2018 privind Normele de aplicare a HG 180/2018.