Anunț de recrutare și selecție personal pentru posturi înființate în afara organigramei

Anunț de recrutare și selecție personal pentru posturi înființate în afara organigramei Spitalului Clinic Județean Mureș pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului Studiu clinic: “pREVenția și instrumentele de management pentru rEducerea Rezistenței la antibiotice în medii (SEttings) cu prevalență crescută “ - REVERSE

Finanțator: Uniunea Europeana prin Comisia Europeana, program Horizon 2020,

Informații generale.

Spitalul Clinic Județean Mureș, în calitate de beneficiar, implementează studiul “pREVenția și instrumentele de management pentru rEducerea Rezistenței la antibiotice în medii (SEttings) cu prevalență crescută “- REVERSE, pe o perioadă de 48 de luni, conform contractului de finanțare nr. 965265 – REVERSE, protocol din data 26.11.2021, încheiat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, în calitate de punct de contact la nivel național

Obiectul anunțului de recrutare și selecție.

Spitalul Clinic Județean Mureș demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, pe durată determinată, pentru ocuparea posturilor înființate în afara organigramei, în temeiul Deciziei managerului nr.782/03.07.2024.

Denumire postResponsabilități/ AtribuțiiPerioada de angajareNr. maxim de ore/ lunăTarif brut/oră
Medic clinicianConform fișei de post atașată32 luni4257,50 lei

Atribuții/Responsabilități principale ale posturilor

Condiții generale și specifice de participare la recrutare și selecție.

Condiții generale:

 • Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • Să cunoască limba română și/sau altă limbă de circulație internațională recunoscută la nivelul Uniunii Europene – scris și vorbit;
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • Să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinței postului pentru care urmează să fie selectat;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Condiții specifice

Medic studii clinice

Educație
 • Pregătire de specialitate: studii superioare de lungă durată în domeniul sănătate, specializarea medicină;
 • Pregătire postuniversitară în specialitatea Boli Infecțioase;
 • Drept de liberă practică;
 • Pregătirea postuniversitară în cercetare sau deținerea unui doctorat  se va puncta suplimentar
 • Curs de bune practici clinice (CGP);
Vechime în specialitate
 • Minim 10 ani experiență profesională în specialitate și gradul profesional de medic primar
 • Experiența profesională în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene nerambursabile/alte fonduri nerambursabile, pe o poziție de manager/ expert/consultant – se va puncta suplimentar.
Cunoștințe
 • O foarte bună cunoaștere a asistenței medicale în unități sanitare cu paturi în specialitatea boli infecțioase, dovedită prin CV
Comunicare
 • Aptitudini de elaborare rapoarte, studii, analize, cercetări;
IT
 • Cunoaștere foarte bună a pachetului Microsoft Office;
Alte aptitudini
 • Capacitatea de a colabora în condiții optime cu alți experți tehnici;
 • Capacitatea de a efectua analize statistice

Conținut dosar de înscriere candidatură

 • Cererea de înscriere la concurs adresată Managerului de proiect/ Responsabilului de proiect/ investigatorului de cercetare. (Anexa nr. 1)
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Curriculum vitae în format Europass
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste experiența specifică fiecărei funcții;
 • Adeverință medicală privind starea de sănătate;
 • Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu a suferit condamnări de natura faptelor penale.(Anexa nr. 2),
 • Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. (Anexa nr. 3)

Lipsa documentelor, depunerea parțială, depunerea acestora la o altă adresă decât cea indicată în anunțul de selecție sau după termenul precizat atrag automat respingerea dosarului candidatului.

În cazul în care se depune declarația pe propria răspunde, concurentul selectat pentru încheierea contractului individual de muncă are obligația prezentării cazierului judiciar până, cel târziu, în ziua semnării contractului individual de muncă. Neprezentarea cazierului judiciar, va duce automat la încheierea unui contract de muncă cu următorul clasat în ordine descrescătoare a punctajului total obținut.

Candidaturile se vor depune, la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6, Târgu Mureș, județul Mureș, la Registratură, în zilele lucrătoare, în plic închis cu mențiunea numelui și prenumelui candidatului, funcția pentru care se aplică și numele proiectului pentru care se aplică, în intervalul orar 8:00-16:00.

Modalitatea de recrutare 

Etapa 1: verificarea și analiza dosarelor depuse

Etapa 2: interviul candidaților declarați admiși după analizarea dosarelor

Rezultatele obținute de candidați după fiecare etapă se afișează/publică pe site-ul instituției, conform calendarului procedurii.

Candidații pot formula contestații cu privire la rezultatele obținute în etapa 1 în termen de 24 ore de la afișarea/publicarea acestora.

Calendarul procedurii de recrutare și selecție

 

Nr. crt.EtapaData/ PerioadaLocul desfășurării
1.Afișare anunț de recrutare și selecție personal în afara organigramei pe site-ul spitalului10.07.2024

https://spitaljudeteanmures.ro/

 

2.Depunerea dosarelor candidaților11.07.2024-18.07.2024Registratură Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernady Gyorgy, nr. 6, în intervalul orar 8:00-16:00
3.Evaluarea și selecția dosarelor, inclusiv etapa evaluare CV19.07.2024Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernady Gyorgy, nr. 6
4.Afișarea/publicarea pe site-ul spitalului a rezultatelor evaluării și selecției dosarelor19.07.2024

https://spitaljudeteanmures.ro/

 

5.Depunerea contestațiilor la etapa de evaluare și selecție dosare22.07.2024Registratură Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernady Gyorgy, nr. 6, în intervalul orar 8:00-16:00
6.Soluționarea contestațiilor și afișarea/publicarea pe site-ul Spitalului Clinic Județean Mureș a rezultatelor soluționării contestațiilor23.07.2024

https://spitaljudeteanmures.ro/

 

7.Desfășurarea interviului30.07.2024Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernady Gyorgy, nr. 6, începând cu ora 10:00
8.Afișarea/publicarea pe site-ul Spitalului Clinic Județean Mureș a rezultatelor interviului30.07.2024 
9.Afișarea/publicarea pe site-ul Spitalului Clinic Județean Mureș a rezultatelor procedurii de recrutare și selecție30.07.2024

https://spitaljudeteanmures.ro/