Concurs director financiar contabil

Spitalul Clinic Județean Mureș organizează în data de 19.10.2023 concurs pentru ocuparea funcției vacante pe perioda determinată de director financiar-contabil

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 4. curriculum vitae;
 5. adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. cazierul judiciar;
 7. declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. proiectul de specialitate.

Dosarul de înscriere  se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de  data susținerii concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor

Calendarul desfășurării concursului: 

 • 02.10.2023 – 13.10.2023, în intervalul orar 7:30 – 15:00  Perioada de înscriere a candidaților;
 • 16.10.2023, până la ora 16:00 – Selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
 • 16.10.2023, până la ora 16:00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
 • 17.10.2023, până la ora 16:00 – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
 • 19.10.2023, începând cu ora 9:00 – Desfășurarea probei scrise – Test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • 19.10.2023 – Susținerea proiectului începând cu ora 13:00 și se continuă cu interviul de selecție;
 • 19.10.2023, până la ora 16:00 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului;
 • 20.10.2023, până la ora 16:00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele finale ale concursului;
 • 23.10.2023, până la ora 16:00 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului în urmacontestațiilor;

Concursul se desfășoară în data de 19.10.2023, începând cu ora 9:00 la sediul administrativ al spitalului din Târgu Mureș str. Bernády György nr.6, Sala de ședințe.

Înscrierea cadidaților se face la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș din Târgu Mureș str.Bernády György nr.6, camera 10, la secretarul comisiei de concurs, în perioada 02.10.2023 – 13.10.2023, în intervalul orar 7:30 – 15:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul unității – Serviciul R.U.N.O.S., la secretarul comisiei de concurs, d-na Mészáros M.Zsuzsanna la următoarele numere de telefon: 0771-786265 sau 0365-882572.