ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL

pentru posturi înființate în afara organigramei Spitalului Clinic Județean Mureș pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului

Proiect: „ Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate la nivelul comunităților vulnerabile din jud. MURES prin creșterea accesului populației vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sănătatea publica ” – Cod MS –  AP1.08

Finanțator: Ministerul Sănătății, Mecanismul finanțării norvegiene

Informații generale: Spitalul Clinic Județean Mureș, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „ Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate la nivelul comunităților vulnerabile din jud. MURES prin creșterea accesului populației vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sănătatea publica ” – Cod MS –  AP1.08, pe o perioadă de 18 luni, conform contractului de finanțare nr. AR19180/27.10.2022 – AP1.08, încheiat cu Ministerul sănătății, în calitate de coordonator.

Obiectul anunțului de recrutare și selecție:

Spitalul Clinic Județean Mureș cu sediul în Târgu Mureș, strada Bernády György nr.6, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022, organizează, în perioada 16.11.2023- 08.12.2023, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi înființate în afara organigramei în temeiul Deciziei managerului nr.1178/01.11.2023, pe perioadă determinată:

 • Responsabil monitorizare și raportare – 1 post (3,50 ore/zi, 17,50 ore/săptămână)
 • Responsabil financiar – 1 post (3,50/zi, 17,50 ore/săptămână)
 • Expert certificare date prevenție – 1 post (3,50/zi, 17,50 ore/săptămână)

Atribuții/Responsabilități principale ale posturilor:

Conform Fisei postului

Condiții generale și specifice de participare la recrutare și selecție:

Condiții generale de participare la concurs:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau fată de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:

 Responsabil monitorizare și raportare:

 1. absolvent de învățământ universitar;
 2. vechime în muncă: cel puțin 3 ani pe un post cu studii superioare;
 3. experiență: cel puțin 2 proiecte implementate sau în curs de implementare din fonduri europene nerambursabile

Responsabil financiar:

 1. absolvent de învățământ universitar – licențiat în economie;
 2. vechime în muncă: 3 ani în specialitatea studiilor

Expert certificare date prevenție:

 1. absolvent de învățământ universitar;
 2. vechime în muncă: 1 an pe un post cu studii superioare

Conținut dosar de înscriere candidatură:

 • Formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
 • aflate în termen de valabilitate;
 • Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea  unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ;
 • Copia carnetulului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată  care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate  pentru ocuparea    postului;
 • Certificat de cazier judiciar sau , după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către  medical de familie sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni  prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu    privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau    asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și     funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare,    pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau     protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune     contactul direct cu copii,  persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de    persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei    persoane;
 • Curriculum vitae, model comun european;

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării  primei probe a concursului.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4 și 5 se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea ,, conform cu originalul,, de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele se  depun, la secretarul comisiei de concurs   (Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6, Târgu Mureș, județul Mureș, la Serviciul R.U.N.O.S.), în perioada 16.11.2023-22.11.2023, în intervalul orar 9:00 -13:00.

Modalitatea de recrutare 

 • Etapa 1: selecția dosarelor depuse
 • Etapa 2: proba scrisă
 • Etapa 3: interviul candidaților declarați admiși după selecția dosarelor și proba scrisă

Rezultatele obținute de candidați după fiecare etapă se afișează/publică pe site-ul instituției și la avizierul unității conform procedurii.

Calendarul procedurii de recrutare și selecție

Nr. crt.EtapaData/ PerioadaLocul desfășurării
1.Afișare anunț de recrutare și selecție personal în afara organigramei16.11.2023

https://spitaljudeteanmures.ro

și la Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6

2.Depunerea dosarelor candidaților16.11.2023-22.11.2023Secretarul comisiei de concurs – Serviciul R.U.N.O.S. Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6, în intervalul orar 9:00 – 13:00.
3.Selecția dosarelor23.11.2023Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6
4.Afișarea rezultatului  selecției dosarelor23.11.2023

https://spitaljudeteanmures.ro

și la Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6

5.Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor24.11.2023Serviciul R.U.N.O.S.al Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6, în intervalul orar 8:00-16:00
6.Soluționarea contestațiilor și afișarea/ rezultatelor soluționării contestațiilor privind selecția dosarelor27.11.2023

https://spitaljudeteanmures.ro

și la Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6

7.Desfășurarea probei scrise28.11.2023Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6, începând cu ora 10:00
8.Afișarea rezultatelor probei scrise28.11.2023

https://spitaljudeteanmures.ro

și la Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6

9.Depunerea contestațiilor la proba scrisă29.11.2023Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6, în intervalul orar 8:00-16:00
10.Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba scrisă04.12.2023

https://spitaljudeteanmures.ro

și la Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6

11.Desfășurarea interviului05.12.2023Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6, începând cu ora 10:00
12.Afișarea rezultatelor interviului05.12.2023

https://spitaljudeteanmures.ro

și la Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6

13.Depunerea contestațiilor la interviu06.12.2023Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6, în intervalul orar 8:00-16:00
14.Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba scrisă07.12.2023

https://spitaljudeteanmures.ro

și la Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6

15.Afișarea rezultatelor finale08.12.2023

https://spitaljudeteanmures.ro

și la Sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernády György, nr. 6