Concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea boli infecțioase, funcție de execuție

Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea boli infecțioase, funcție de execuție, pe durată nedeterminată cu normă întreagă (7 ore/zi, 35 ore/săptămână) la Secția Clinică Boli Infecțioase II

Condiții generale de participare la concurs:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Diplomă de licență în domeniul medicină, specializarea medicină și certificatul de medic specialist în specialitatea boli infecțioase;
 • Minim 6 luni vechime în specialitate

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 22.02.2024 – 06.03.2024   – depunerea documentelor în vederea întocmirii dosarului  de concurs,
 • 08.03.2024  – selecție dosare și stabilirea punctajului rezultat din   analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare,
 • 08.03.2024, ora 1530  – afișare rezultate selecție dosare,
 • 11.03.2024, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la  selecția dosarelor,
 • 12.03.2024  – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 14.03.2024, ora 1000  – proba scrisă,                                        
 • 14.03.2024, ora 1530  – afișare rezultate la proba scrisă,
 • 15.03.2024, până la ora 1530   – depunerea contestațiilor la proba scrisă,                     
 • 18.03.2024  – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 19.03.2024, ora 1000   –  proba clinică,
 • 19.03.2024, ora 1530 – afișare rezultate proba clinică,
 • 20.03.2024, până la ora 1530   – depunerea contestațiilor cu privire la  rezultatele probei clinice,
 • 21.03.2024  – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la proba clinică,
 • 22.03.2024, ora 1000 –  proba practică,
 • 22.03.2024, ora 1530 – afișare rezultate proba practică,
 • 25.03.2024, până la ora 1530   – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei practice,
 • 26.03.2024  – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la proba practice,
 • 27.03.2024  – afișarea rezultatelor finale.

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul comisiei de concurs (Tg.-Mureş, Str.Bernády György nr.6, Serviciul R.U.N.O.S., camera 10, în perioada 22.02.2024 – 06.03.2024, între orele   1230 – 1530.

Toate probele concursului se vor desfășura în cadrul Secției Clinice Boli Infecțiose II situat în Tg.Mureș B-dul 1848, nr.24

Documente solicitate în vederea întocmirii dosarului de concurs:

 • Formular de înscriere la concurs, în care să menționeze postul pentru care dorește să candideze(conform Anexa nr. 2 din HG nr.1336/2022,care este afișată pe site-ul spitalului);
 • Copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist pentru medici;
 • Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul MS nr.166/2023;
 • Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume după caz;
 • Curriculum vitae, model comun European;
 • Copie după Carnetul de muncă sau adeverințe din care să reiasă vechimea în muncă;
 • Taxă de concurs 150 lei, se va achita la sediul unității.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 Actele prevăzute la punctele 2, 3, 4 și 5 se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea, conform cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

Informații suplimentare se pot obține la sediul unității – Serviciul R.U.N.O.S., la secretarul comisiei de concurs, d-na Mészáros M.Zsuzsanna la următoarele numere de telefon: 0771-786265 sau 0365-882572 .

Anunțul de concurs va fi transmis spre publicare simultan și pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, pe site-ul spitalului și pe portalul posturi@gov.ro.