Examene de promovare în treaptă profesională imediat superioară

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 23 aprilie 2024 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celui de asistent medical generalist debutant

 • Secția Clinică Boli Infecțioase I
 • Secția Clinică Chirurgie Generală
 • Secția Clinică Pediatrie
 • Secția Clinică Psihiatrie II – Acuți
 • Secția Clinică Urologie
 • Bloc operator I - Chirurgie

Condiții de promovare :

 • minim 6 luni vechime în activitate
Metodologie

În conformitate cu :

 • Prevederile art.78-89 din HGR nr.1336/08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • Prevederile art.26 alin.(1),(2),(3) și (4) și prevederile Lit.L art.4 alin.(1)din Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
 • OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unități sanitare publice din sectorul sanitar.

Spitalul Clinic Județean Mureș organizează în data de 23.04.2024 începând de la ora 900 examen de  promovare în treaptă profesională imediat superioară celui de asistent medical generalist debutant la: Secția Clinică Boli Infecțioase, Secția Clinică Chirurgie Generală, Secția Clinică Pediatrie, Secția Clinică Psihiatrie II – Acuți, Secția Clinică Urologie, Bloc operator I – Chirurgie.

Examenul de promovare se desfăşoară în data de 23.04.2024, în cadrul secției/serviciului/compartimentului/blocului operator menționate mai sus.

Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară.

Comisia de examinare desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte, cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar, cu respectarea prevederilor art. 21-27 din HGR nr.1336/08.11.2022 .

Comisia de soluționare a contestațiilor desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată  din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar , cu respectarea prevederilor art. 21-27 din HGR nr.1336/08.11.2022.

          Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

Examenul de promovare organizat la sfârșitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcție de debutant constă în susținerea unui interviu, față în față sau online, după caz, care are la bază evaluarea raportului salariatului debutant.

Raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de către salariatul debutant, întocmit de șeful ierarhic superior, se ia în calcul la finalizarea examenului de promovare al salariatului debutant, ponderea acestuia în nota finală a examenului de promovare fiind stabilită de comisia de examinare.

Comisia de examinare întocmește un proces verbal în care sunt consemnate întrebările puse candidatului, precum și răspunsurile acestuia, proces verbal care este asumat de candidaț și de membrii comisiei prin semnătură.

Interviul este notat de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul individual de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul unității precum și pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

          Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

          Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua interviul pe baza procesului- verbal întocmit de comisia de examinare, iar rezultatele finale se comunică în scris salariatului debutant în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

          Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 23 aprilie 2024 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de infirmier debutant

 • Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie

Condiții de promovare :

 • minim 6 luni vechime în activitate
Metodologie

În conformitate cu :

 • Prevederile art.78-89 din HGR nr.1336/08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • Prevederile art.26 alin.(1),(2),(3) și (4) și prevederile Lit.L art.4 alin.(1)din Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
 • OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unități sanitare publice din sectorul sanitar.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 23.04.2024 începând de la ora 900 examen de  promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de infirmier debutant la: Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie,.

Examenul de promovare se desfăşoară în data de 23.04.2024, în cadrul secției/serviciului/compartimentului/cabinetului menționate mai sus.

Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară.

Comisia de examinare desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte, cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar, cu respectarea prevederilor art. 21-27 din HGR nr.1336/08.11.2022 .

Comisia de soluționare a contestațiilor desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată  din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar , cu respectarea prevederilor art. 21-27 din HGR nr.1336/08.11.2022.

          Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

Examenul de promovare organizat la sfârșitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcție de debutant constă în susținerea unui interviu, față în față sau online, după caz, care are la bază evaluarea raportului salariatului debutant.

Raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de către salariatul debutant, întocmit de șeful ierarhic superior, se ia în calcul la finalizarea examenului de promovare al salariatului debutant, ponderea acestuia în nota finală a examenului de promovare fiind stabilită de comisia de examinare.

Comisia de examinare întocmește un proces verbal în care sunt consemnate întrebările puse candidatului, precum și răspunsurile acestuia, proces verbal care este asumat de candidaț și de membrii comisiei prin semnătură.

Interviul este notat de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul individual de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul unității precum și pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

          Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

          Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua interviul pe baza procesului- verbal întocmit de comisia de examinare, iar rezultatele finale se comunică în scris salariatului debutant în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

          Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 24 aprilie 2024 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celui de inginer debutant și economist debutant

 • Biroul tehnic
 • Serviciul achiziții publice, contractare, aprovizionare

Condiții de promovare :

 • minim 6 luni vechime în activitate
Metodologie

În conformitate cu :

 • Prevederile art.78-89 din HGR nr.1336/08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • Prevederile art.26 alin.(1),(2),(3) și (4) și prevederile Lit.L art.4 alin.(1)din Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
 • OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unități sanitare publice din sectorul sanitar.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 24.04.2024 începând de la ora 1000 examen de  promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de inginer debutant la: Biroul tehnic.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 24.04.2024 începând de la ora 1000 examen de  promovare în treaptă profesională imediat superioară celei de economist debutant la: Serviciul achiziții publice, contractare, aprovizionare.

Examenul de promovare se desfăşoară în data de 24.04.2024, în cadrul serviciului/biroului menționate mai sus.

Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară.

Comisia de examinare desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte, cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar, cu respectarea prevederilor art. 21-27 din HGR nr.1336/08.11.2022 .

Comisia de soluționare a contestațiilor desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată  din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar , cu respectarea prevederilor art. 21-27 din HGR nr.1336/08.11.2022.

          Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

Examenul de promovare organizat la sfârșitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcție de debutant constă în susținerea unui interviu, față în față sau online, după caz, care are la bază evaluarea raportului salariatului debutant.

Raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de către salariatul debutant, întocmit de șeful ierarhic superior, se ia în calcul la finalizarea examenului de promovare al salariatului debutant, ponderea acestuia în nota finală a examenului de promovare fiind stabilită de comisia de examinare.

Comisia de examinare întocmește un proces verbal în care sunt consemnate întrebările puse candidatului, precum și răspunsurile acestuia, proces verbal care este asumat de candidaț și de membrii comisiei prin semnătură.

Interviul este notat de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul individual de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul unității precum și pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

          Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

          Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua interviul pe baza procesului- verbal întocmit de comisia de examinare, iar rezultatele finale se comunică în scris salariatului debutant în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

          Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 24 aprilie 2024 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celui de referent de specialitate II

 • Serviciul R.U.N.O.S.
 • Compartiment securitatea muncii, PSI, protecția muncii și situații de urgență

Condiții de promovare :

 • minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate

Candidații depun un dosar de examen, care trebuie să conțină următoarele documente :

 • Cerere de înscriere;
 • Adeverință eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
 • Copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.
Metodologie

În conformitate cu :

 • Prevederile art.69-89 din HGR nr.1336/08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • Prevederile art.26 alin.(1),(2),(3) și (4) și prevederile Lit.L art.4 alin.(1)din Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
 • OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unități sanitare publice din sectorul sanitar.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 24.04.2024 începând de la ora 1000 examen de  promovare în grad profesional imediat superior celui de referent de specialitate II la: Serviciul R.U.N.O.S. și Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecția muncii și situații de urgență.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 24.04.2024 începând de la ora 1000 examen de  promovare în grad profesional imediat superior celui de referent de specialitate III la: Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate.

Examenul de promovare  se desfăşoară  în data de 24.04.2024, în cadrul serviciului/compartimentului menționate mai sus.

          Examenul de promovare în grad profesional constă în susţinerea unei probe scrise.

          Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, candidatul trebuie:

– să îndeplinească condiţia de vechime în specialitate prevăzută de OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

          Comisia de examinare desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte, cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar, cu respectarea prevederilor art. 19-27 din HGR nr.1336/08.11.2022 .

Comisia de soluționare a contestațiilor desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată  din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar , cu respectarea prevederilor art. 19-27 din HGR nr.1336/08.11.2022.

          Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

          Pe baza propunerilor fiecărui membru al comisiei de concurs, în ziua în care se desfășoară proba scrisă, comisia întocmește două variante de subiecte care constau ulterior în redactarea unei lucrări.

          La locul, data și ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare, pune la dispoziția candidatului subiectele stabilite.

          Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului de promovare se stabilește de comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore.

          În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii :

 • Cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;
 • Abilități de comunicare ;
 • Capacitate de sinteză ;
 • Complexitate, inițiativă, creativitate.

Ponderea din nota finală a fiecărui criteriu este stabilită de comisia de examinare.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul unității precum și pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

          Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

          Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afișează la sediul unității în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

          Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea

Spitalul Clinic Județean Mureș, organizează în data de 24 aprilie 2024 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celui de referent de specialitate III

 • Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate

Condiții de promovare :

 • minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate

Candidații depun un dosar de examen, care trebuie să conțină următoarele documente :

 • Cerere de înscriere;
 • Adeverință eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
 • Copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.
Metodologie

În conformitate cu :

 • Prevederile art.69-89 din HGR nr.1336/08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • Prevederile art.26 alin.(1),(2),(3) și (4) și prevederile Lit.L art.4 alin.(1)din Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
 • OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unități sanitare publice din sectorul sanitar.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 24.04.2024 începând de la ora 1000 examen de  promovare în grad profesional imediat superior celui de referent de specialitate II la: Serviciul R.U.N.O.S. și Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecția muncii și situații de urgență.

Spitalul Clinic Județean Mureș  organizează în data de 24.04.2024 începând de la ora 1000 examen de  promovare în grad profesional imediat superior celui de referent de specialitate III la: Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate.

Examenul de promovare  se desfăşoară  în data de 24.04.2024, în cadrul serviciului/compartimentului menționate mai sus.

          Examenul de promovare în grad profesional constă în susţinerea unei probe scrise.

          Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, candidatul trebuie:

– să îndeplinească condiţia de vechime în specialitate prevăzută de OMS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

          Comisia de examinare desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte, cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar, cu respectarea prevederilor art. 19-27 din HGR nr.1336/08.11.2022 .

Comisia de soluționare a contestațiilor desemnată prin decizia managerului Spitalului Clinic Județean Mureș este formată  din 3-5 membri, din care un membru are calitatea de președinte cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care se face promovarea și un secretar , cu respectarea prevederilor art. 19-27 din HGR nr.1336/08.11.2022.

          Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

          Pe baza propunerilor fiecărui membru al comisiei de concurs, în ziua în care se desfășoară proba scrisă, comisia întocmește două variante de subiecte care constau ulterior în redactarea unei lucrări.

          La locul, data și ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare, pune la dispoziția candidatului subiectele stabilite.

          Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului de promovare se stabilește de comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore.

          În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii :

 • Cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;
 • Abilități de comunicare ;
 • Capacitate de sinteză ;
 • Complexitate, inițiativă, creativitate.

Ponderea din nota finală a fiecărui criteriu este stabilită de comisia de examinare.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

          Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul unității precum și pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

          Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

          Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afișează la sediul unității în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

          Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea